Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Uvaria.]               FLORA INDICA.                   99
7, U. sphenocarpa (H.f. et T.); foliis brevissime petiolatis an-
guste obovatis vel cuneato-oblongis acuminatis supra mirmte scabris
subtus pilis fulvis stellato-tomentosis, pedunculis unifloris, bracteis ro-
tundatis imbricatis squameeformibus, petalis ovalibus, carpellis sessilibus
obovato-cuneiibrmibustuberculatis.
HAS. In insulae Zeylanias montosis, W~alker! Champion! Tkwaites!
—(«. *.)
Frutex verosimiliter scandens. Ramuli clongati, flexuosi, graciles, nigricaates:
juniores fulvo-tomeutosi. ' Folia brevissime petiolata, basi rotundata vel retusa,.sen-
sim vel abrupte in acumen longum gracile attenuata, 3-5 poll, longa, 1£~2£ lata,
petiolo 1-2 lineas longo, supra atro-viridia, sicna nigricantia, sub leate stellato-piloaa.
Pedunculi oppositifolii, aemipollicares, tomeiitosi. Fforea parvi, diametro vix semi-
pollicares. AMostri globosi. Sepala dense fulvo-toraentosa, in cyathum obtuse
trilobum coalita, in fructu subpersistentia. Petala ovalia, obtusa, cinereo-tomen-
tosa. Torus fructus depresso-globosus* Carpella 8-10 vel pauciora, vertice rotun-
data, pilis fulvis rigidia dense tomentosa, supra medium grosse et irregtilai-iter ta-
berculata, pollicaria. Semina dissepinientis ccllulosis separata, oblique biserijdia.
This is a remarkable species, readily known by its very peculiar fruit. We have
seen only one expanded flower, and have therefore not examined the ovaries. The
habit and characters, however, leave no doubt as to the genus to which it ought to
be referred.
8. TJ. hirsute (Jack, Mai. Misc. et in Hook. Bot. Misc. ii. 87);
foiiis oblongis apice plerumque longe acuminatis breviter petiolatis su-
pra longe et laxe pilosis subtus densius liirsutis, pedunculis unifloris
supra basin unibracteatis rarius bifloris, petalis ovalibus pubemlis, car-
pellis oblongis liirsutis longe pediccllatis.—Blume, Fl. Javt Anon. %%.
t. 5; Wall. Cat. 64581 (excl. C, quse planta stipulata, forsan Diptero-
carpi species). U. pilosa, Eoxb.! II. Ind* ii. 665. TJ. velutina, BL Bijdr.
13, non Roxb.  TJ. trictomalla, BL FL Jav. Anon. 42. L 18.
HAB. InPenins. Malayana ad Penang, Jack, Wall,! Singapur, Lobbf
~(v.s.)
DISTBIB. Java/J??.
Frutex sarmentosus. Ramuli cinerei vel nigricantes, ragulosi, juniores piloai;
paries novelise pilis fulvis patentibus laxe hirsute. Folia has! subangustata, rotun-
data vel emarginata, 5-6 poll, longa, lf-^jr ^^ pctiolo viz 2 lineas longo, supra
pilis longis plerumque aimplicibus, subtus piBs stellatia hirsuta, coriacea, nervis obli»
quis prominentibus. Pedunculi extra-alares, laxe hirsuli, uniflori et paullo supra
basin articulaii, ibique plerumque bractea oblonga \ poll, longa decidua pilosa mu-
mti, vel abbreviati, apice biilori, pedicellis pollicaribus supra medium bracteolam
sunilem gerentes. Mabastri globosi, laxe pilosi, diam. §-pollicares. Sepala sub-
rotuudata, obtusa, reflexa, membranacea, ncrvosa, extus dense pilosa, petala fere
ajquantla. Petala sanguinea, puberula, fere •£-pollicaria. Stamina fere ad apicem
aiitherifera, connectivi processu abbreviato obtuse. ^ Ovaria deuse ^fulvo-pilosa.
Torus fiructus incrassatns, globosus, diam. pollicaris. Car^ella 10-^0, oblonga
vel obovato-oblonga, obtusa vel mucronata, intcrdum subtorulosa, dofso obscure cari-
uata, 1—1-^-polL, ])ediccllo osquilongo, rarius seminibus pluiibus abortivis abbreviata>
subglobosa.
Some of the specimens in the Wallichian Herbarium are identical with U. tricho*
walhi of Blnme, which is MO way different from the ordinary form of the species.
Z7. /drsttta, Blumc, is rather more softly hair>, but the fbral characters present no
differences of importance